For­ret­nings­om­råde

Vi leve­rer kom­plette design og fer­dige far­tøy. Basert på lang erfa­ring innen både design og byg­ging kan vi tilby far­tøy med gjen­nom­tenkte, inno­va­tive og miljø­venn­lige løs­nin­ger til kon­kur­ranse­dyk­tige pri­ser. Våre far­tøy blir levert med utstyr fra aner­kjente norske leverandører. 

Vi kan også tilby en effek­tiv mann­skaps­opp­læ­ring med god inn­fø­ring i far­tøyet, utsty­ret ombord og vedlikehold.

Hos oss får du høy kva­li­tet til kon­kur­ranse­dyk­tige pri­ser. Raskt og for­ut­sig­bart med fokus på miljø og komfort.

Fer­dige far­tøy og designpakker

Pro­green til­byr kom­plette design­pak­ker og fer­dige far­tøy.  Design, bygge­le­delse og kva­li­tets­opp­føl­ging bli gjort av våre egne fag­folk. Far­tøy­ene er utvik­let hos oss basert på lang erfa­ring i bransjen.

Våre pro­duk­ter leve­res fer­dig god­kjent av myn­dig­he­ter og klasse, klar for å byg­ges eller set­tes i drift.

Kvalitets­produkter

Vi benyt­ter utstyr av høy kva­li­tet fra aner­kjente norske leve­ran­dø­rer. Det leg­ges vekt på at utstyrs­le­ve­ran­dø­rene har et godt ser­vice­ap­pa­rat. Kom­bi­nert med kom­plette og gjen­nom­tenkte design kan vi da levere kvalitets­produkter til kon­kur­ranse­dyk­tig priser.

Bære­kraf­tig med fokus på godt arbeidsmiljø

Våre far­tøy dri­ves av hybride eller hele­lekt­riske frem­drifts­sys­te­mer. Dette gir mindre bruk av fos­silt driv­stoff, mindre miljø­gas­ser og lavere drifts­kost­na­der. I til­legg gir dette bety­de­lig mindre vibra­sjo­ner og støy i far­tøyet, noe som er av stor betyd­ning for mann­ska­pet om bord.

Det hybride sys­te­met er over­vå­ket og styrt av SMART Chief® III Power Mana­ge­ment Sys­tem og SMART Chief® II Inte­gra­ted Auto­ma­tion Sys­tems. Ved at ener­gien om bord blir over­vå­ket og styrt vil belast­ning på moto­rer bli mindre og der­med sli­ta­sje redu­se­res og leve­tid økes. Se SMART Hyd­rive video for illust­ra­sjon og mer informasjon.

Finan­sie­rings-løs­nin­ger

Vi kan tilby smarte finansierings­løsninger. Ta gjerne kon­takt med oss for å høre om vi kan ha en løs­ning som kan pas­ser ditt behov.

Vi kan også bistå med søk­na­der til støtte­ord­nin­ger som kan være aktuelle.