Opp­læ­ring

Opp­læ­ring av mannskap

Ved­li­ke­hold og ope­ra­sjon av far­tøy og utstyr øker drifts­sik­ker­het og leve­tid. Grunn­leg­gende kunn­skap hos mann­ska­pet kan spare store kost­na­der og vil øke sik­ker­he­ten ved bruk. Vi til­byr igang­kjø­ring og opp­læ­ring slik at mann­skap og tek­nisk ansvar­lige får god for­stå­else for prak­tisk bruk og ved­li­ke­hold av far­tøy og utstyr.