Om oss

I en bran­sje med sta­dig høy­ere krav til bære­kraft og kost­nads­ef­fek­ti­vi­se­ring er vår ambi­sjon å tilby far­tøy og design­pak­ker av høy kva­li­tet til kon­kur­ranse­dyk­tige pri­ser. Våre pro­duk­ter er utvik­let av fag­folk basert på lang erfa­ring innen både skips­byg­ging og ‑design.

Alle våre pro­duk­ter leve­res god­kjent av myn­dig­he­ter og klasse, og er klar for å byg­ges eller set­tes i drift.

Våre kun­der er ser­vi­ce­re­de­rier, opp­dret­tere og verft.

Vi leg­ger vekt på en hyg­ge­lig dia­log, med rask respons på spørs­mål om våre produkter.